دانلود تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

کلمات کلیدی:تدابیر پیشگیری و حمایتی , جرائم ,جانبازان, ایثار گران , خانواده شهدا,پیشگیری,دفاع فردی,دفاع جمعی,پیشگیری کیفری,حقوق شهروندی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پایان نامه ای كه فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی كه ممكنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتكب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های كیفری و غیركیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود كردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.

بدیهی است كه تعریف بزه و جرم و بزهكاری در رویكردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، كلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینكه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهكارهای پیشگیری و كاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم علاوه بر اینكه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه كنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.

مطالبی كه در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ایثارگران، كنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند كشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است.

نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسكن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

فهرست مطالب:

چكیده .............................................................................................................. 1

مقدمه :............................................................................................................ 2

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ،ایثارگران و

خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری...................................................................... 8

مبحث اول : مفهوم پیشگیری........................................................................... 8

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری.................................................................. 9

الف – تدابیر دفاع فردی .................................................................................. 9

ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی .................................................................... 9

گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری...................................................... ........ 10

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری............................................................ 11

گفتار اول : پیشگیری کیفری............................................................................. 12

الف – پیشگیری عام ........................................................................................ 12

ب – پیشگیری خاص ....................................................................................... 13

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری..................................................................... 13

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی.................................................... 14

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی.......................................................................... 15

الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای ».......................... 15

ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی............................................................ 16

گفتار دوم : پیشگیری وضعی........................................................................... 18

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام.............................................. 19

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین ....................................... 22

گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی................................................ 22

گفتار دوم : كنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد.......................... 26

الف – كنگره اول تا چهارم .............................................................................. 27

ب – كنگره پنجم تا هفتم................................................................................... 29

ج – كنگره هشتم تا دهم................................................................................... 30

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی............................................... 32

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری................................................................ 35

الف – استراتژی های خانواده گرا................................................................... 38

ب – استراتژی های جامعه گرا........................................................................ 39

ج- استراتژی های پایشی................................................................................. 40

فصل دوم : تدابیر عام حمایتی........................................................................ 41

مبحث اول : تعریف بزهکاری.......................................................................... 41

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف................................................. 42

الف – رویكرد حقوقی جرم.............................................................................. 42

ب – رویكرد جامعه شناختی............................................................................ 43

ج – رویكرد جرم شناسی................................................................................. 44

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری ................................................ 46

الف – رویكرد شكل ظاهری............................................................................. 46

ب – رویكرد ساختار زیستی............................................................................ 47

ج – رویكرد روانشناختی.................................................................................. 48

د – رویكرد وضعیت اقتصادی......................................................................... 49

ﻫ - رویكرد كنترل اجتماعی.............................................................................. 50

و – رویكرد پیوند افتراقی................................................................................. 51

ز – رویكرد التقاطی.......................................................................................... 53

مبحث دوم : علل تحقق جرم............................................................................ 54

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم.............................................. 55

الف – جرائم خیابانی ....................................................................................... 55

ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)............................................... 56

ج – جرائم یارانه ای ........................................................................................ 57

د – جرائم سازمان یافته ................................................................................. 58

ﻫ - جرائم سیاسی ........................................................................................... 59

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم.............................. 60

الف – فقدان خانواده ....................................................................................... 61

ب – خشونت در خانواده ................................................................................ 62

ج – حاشیه نشینی و جرم................................................................................. 64

د – جرائم خاص زنان...................................................................................... 65

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم.............. 66

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی......................................... 67

الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)..................................................................... 67

ب – نظریه فشار ساختاری.............................................................................. 68

ج – نظریه پیوند اجتماعی................................................................................. 71

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد..................................... ....... 72

گفتار سوم: نظریه های مربوط به كنش متقابل گرایی..................................... 73

الف – نظریه خرده فرهنگی.............................................................................. 73

ب – نظریه انتقال فرهنگی................................................................................. 75

مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ....................................76

گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ...................................................76

گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ........................................................82

بخش دوم : تدابیر خاص حمایتی - پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری ................................................................ 87

مبحث اول : سرقت........................................................................................... 87

گفتار اول : تعریف سرقت................................................................................ 87

گفتار دوم : علل سرقت..................................................................................... 91

الف – فقر مالی................................................................................................. 92

ب – فقر فرهنگی............................................................................................... 92

ج – نابرابری های اجتماعی.............................................................................. 93

د – شهرنشینی و زاغه نشینی.......................................................................... 93

ﻫ - از هم پاشیدگی خانواده.............................................................................. 94

و – معاشرت با دوستان ناباب......................................................................... 94

ز – بیكاری....................................................................................................... 95

ح – مهاجرت..................................................................................................... 95

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا.............. 97

الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا 97

ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا............................. 98

ج – راه های پیشنهادی بررسی كاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام).............. 99

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن ................................. 105

گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد.................................................. 105

الف – سیر تاریخی........................................................................................... 105

ب – تعریف اعتیاد............................................................................................. 108

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی............................................... 111

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

و خانواده شهدا............................................................................................... 114

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد............................................. 116

مبحث سوم: خودکشی..................................................................................... 118

گفتار اول : تعریف خودکشی............................................................................ 119

گفتار دوم : انواع خودکشی..................................................................... ........ 120

الف – خودكشی دگرخواهانه............................................................................ 120

ب – خودكشی خودخواهانه............................................................................ 121

ج – خودكشی ناشی از بی هنجاری ................................................................ 121

د – خودكشی جبری......................................................................................... 121

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی........................................................ 122

الف – خودكشی ناشی از جنون و اختلال روانی.............................................. 122

ب – عوامل اجتماعی......................................................................................... 123

ج – شرایط اقتصادی........................................................................................ 123

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران................................................................... 123

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان ............................... 128

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا......... 134

گفتاراول : کلاهبرداری..................................................................................... 135

گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل ............................................................ 136

گفتار سوم : ضرب و جرح ............................................................................. 137

گفتار چهارم : قتل ............................................................................................ 137

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد ..................................................................... 138

گفتار ششم : آدم ربایی .................................................................................. 139

فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی................................................................... 143

مبحث اول : امكان اعاده به خدمت جانبازان................................................... 143

گفتار اول: استخدام جانبازان........................................................................... 143

گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران.................................................................. 148

الف – مجلس شورای اسلامی.......................................................................... 148

ب – شورای نگهبان.......................................................................................... 149

ج – دیوان عدالت اداری.................................................................................... 150

د – سازمان بازرسی كل كشور....................................................................... 152

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان....................................... 159

الف – سازمانهای حمایتی در روسیه............................................................... 160

ب – امكانات كمیته جانبازان آلمان................................................................... 165

ج – بیمه جانبازان در كره جنوبی..................................................................... 166

د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریكا....................................................... 167

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

.......................................................................................................................... 169

الف – تسهیلات رفاهی...................................................................................... 171

ب – حقوق و مزایا............................................................................................ 173

ج – امور آموزشی .......................................................................................... 175

د – بهداشت و درمان....................................................................................... 176

ﻫ - مسكن......................................................................................................... 177

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها................. 178

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران...................................... 183

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان................................. 185

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران............................. 189

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران .................................... 194

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا............................. 201

گفتار اول : تاسیس بنیاد................................................................................... 201

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد............................ 207

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی....................................................... 215

مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری..................................... 220

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید........................................................................... 221

گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری........................ 225

نتیجه گیری....................................................................................................... 235

منابع و مأخذ..................................................................................................... 241

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آموزه های تربیتی در مثنوی و تطبیق آن با روانشناسی نوین و معاصر:آموزه‌های تربیتی , مثنوی , روانشناسی نوین و معاصر,تربیت,تربیت اسلامی,آموزه های تربیتی در مثنوی و تطبیق آن با روانشناسی نوین و معاصر,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن:پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن ,بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن ,اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن ,تحقیق بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن ,

پاورپوینت طرح تفضیلی منطقه6 تهران:دانلود پاورپوینت طرح تفضیلی منطقه6 تهران,طرح تفضیلی منطقه6 تهران,پروژه طرح تفضیلی,پاورپوینت طرح تفضیلی منطقه6 تهران,طرح تفضیلی تهران,بررسی طرح تفضیلی منطقه6 تهران,پاورپوینت معماری,طرح تفضیلی,پاورپوینت مطالعه طرح تفضیلی منطقه6 تهران,منطقه6

بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز:الگوهای منجر به بارش ,بیش از 100 میلی متر در یک روز ,بارش های بیش از 100 میلی متر در روز, الگوهای سینوپتیک , شدت مدت بارش,غرب گیلان,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی فرسایش خاك:دانلود پاورپوینت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی فرسایش خاك, سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی فرسایش خاك,GIS,پاورپوینت فرسایش خاک,پاورپوینت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی فرسایش خاك,پاورپوینت سیستم اطلاعات جغرافیایی,پهنه بندی فرسایش خاک با GIS,پاورپوینت GISدرپهنه بندی فرسایش خاک,پاورپوینت GIS

دانلود پاورپوینت فرایـند مدیریت ریسک (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری):دانلود پاورپوینت فرایـند مدیریت ریسک (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری),عدم اطمینان,ریسک,اقدامات تأمینی و مدیریت ریسک,مدیریت ریسک,ابزارهای مدیریت ریسک,اختیار های معامله,انواع اختیار معامله,قراردادهای سَلَف و آتی,قرارداد سوآپ,فرایند مدیریت ریسک,فرایند مدیریت ریسک ارائه شده توسط AIRM و IRM,تشخیص و

گزارش كارورزی در روابط عمومی شهرداری:گزارش كارورزی در روابط عمومی

پاورپوینت کاشیکاری کف اتاق:کاشیکاری کف اتاق,پاورپوینت کاشیکاری کف اتاق,دانلود پاورپوینت کاشیکاری کف اتاق,تکنیکهای مربوط به کاشیکاری,پاورپوینت تکنیکهای مربوط به کاشیکاری,دانلود پاورپوینت تکنیکهای مربوط به کاشیکاری,به کارگیری چسب کاشی,پاورپوینت به کارگیری چسب کاشی,دانلود پاورپوینت به کارگیری چسب کاشی,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مه

پیشینه پژوهش مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد:پیشینه پژوهش مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد, پژوهش مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد,پیشینه مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد,پیشینه پژوهش, مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد

پاورپوینت بررسی و تحلیل بازارهای سنتی در ایران:دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل بازارهای سنتی در ایران,بررسی و تحلیل بازارهای سنتی در ایران,بازارهای سنتی در ایران,بازار تبریز,بازار کاشان,بازار وکیل شیراز,بازار سنندج,پاورپوینت بررسی و تحلیل بازارهای سنتی در ایران,پاورپوینت بازارهای سنتی